lưới an toàn cửa sổ

200.000 

Với tính cơ động của lưới an toàn cửa sổ, khi gặp tình huống cấp thiết như hỏa hoạn, chúng ta có thể cắt cáp để thoát ra ngoài bằng kìm chuyên dụng.

lưới an toàn cửa sổ

200.000